program wychowawczy

Pogram wychowawczy jest bardzo ważnym dokumentem wspierającym nauczycieli  i rodziców w osiąganiu celów wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych, które  ukierunkowują procesy wychowawcze, uwzględniając przy tym  potrzeby oraz możliwości całej społeczności przedszkolnej. Program został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości warunkujących działania wychowawcze.  

Wychowanie to  proces celowy, złożony i trudny, istotą tego procesu jest wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości, wartości moralnych pełniących rolę życiowych drogowskazów i wskazujących właściwe tory postępowania. Ukazując małemu człowiekowi piękno, dobro, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancję, budząc poczucie przynależności do rodziny, pomagamy kształtować jego osobowość.

Proces wychowawczy rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole go kontynuuje i ukierunkowuje, nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Przedszkole, przekazuje dzieciom przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęć, zabaw itp. Wyposaża dziecko w bagaż norm, zasad postępowania pomocnych w życiu przedszkolnym jak i późniejszym. Kształtuje i wzmacnia  zatem określone postawy moralne. Wartości są bardzo szczególnym i ważnym aspektem życia. Nie wystarczy wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Trzeba to jeszcze głęboko odczuwać i należy postępować według tych wartości.

Program wychowawczy uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu wspólnych celów wychowawczych , określa jakimi wartościami należy  kierować się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi.

Programem wychowawczym objęte są wszystkie dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane są systematycznie przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne  oraz zastosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci  zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie norm i zasad postępowania.  Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

 

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 •     samoobsługi i czynności higienicznych,
 •     zabaw samorzutnych
 •     zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
 •     spożywania posiłków
 •     spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

Program jest podzielony na tematy, które obejmują problematykę społeczną i dostarczają dziecku podstaw do prawidłowego funkcjonowania w życiu.

 

 

Podstawa prawna opracowanego programu wychowawczego:

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej


Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Konwencja o Prawach Dziecka przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989 r.


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17)


Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)


Statut Przedszkola nr 8.


 

 Cele wychowania przedszkolnego:

 W myśl obowiązującej podstawy programowej celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.,
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe.,
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.,
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych      relacjach z dziećmi i dorosłymi.,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o    zróżnicowanych  możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.,
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.,
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych  poprzez wspieranie ich ciekawości aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.”

 

 

Cele programu wychowawczego:

Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Cele ogólne Cele szczegółowe Cele operacyjne
     

1. Poznanie zasad bezpiecznego funkcjonowania

 • Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim
 • Przedstrzega zasad warunkująych bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim

2. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie

 • rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania
 • akceptowanie drugiego człowieka
 • rozróżnianie dobra od zła
 •  rozróżnia pozytywne i negatywne formy zachowania

 

 •  rozpoznawaniei i nazywanie uczuć, emocji
 • akceptuje drugiego człowieka
 • rozróżnia dobro od zła
 
 • radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach
 • rozpoznaje i nazywa uczucia i emocje
 
 •  zgodne wsółdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji
 •  radzi sobie w nowych i trudnych sytuacjach
 
 •  rozumienie konieczności szanowania działalności innych (nieprzeszkadzanie innym)
 •  zgodnie współdziała w zespole i podejmuje próby rozwiązywania konfilktów na drodze negocjacji
   
 • rozumie konieczność szanowania działalności innych (nie przeszkadza innym)

 3. Kształtowanie czynności samoobsługowych

 • przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość osobistą
 •  dba o czystość osobistą
 
 •  wyrabianie u dzieci samodzielności i zaradności
 •  podejmuje samodzielne próby prostych czynności
 4. Kształtowanie nawyków kulturalnych
 • stosowanie zasad kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania przy stole
 •  stosuje zasady kulturalnego spożywania posiłkówi właściwego zachowania przy stole

 5. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej

 • zapoznanie z zasadami i normami panującymi w grupie
 •  zna zasady i normy panujące w grupie
 
 •  wyrabianie umiejętności przedstawiania swoich uczuć i emocji
 • potrafi przedstawiać swoje emocje i uczucia
 
 • uczenie nawiązywania bliskich kontaktów z innymi
 • nawiązujew bliskie kontakty z innymi
 
 •  pomoc w budowaniu pozytywnego własnego "ja"
 •  buduje pozytywny obraz własnego "ja"
 
 •  wyrabianie umiejętności współdziałania na rzecz innych
 • współdziała na rzecz innych
 
 •  tworzenie okazji do wspólnego realizowania zadań
 • wspólnie realizuje zadania

 5. Kształtowanie poczucia estetyki

 •  budzenie zaciekawienia otaczającym światem
 •  jest zaciekawione otaczającym światem
 
 •  dbanie o estetykę własną i otoczenia
 • dba o estetykę własną i otoczenia
 
 •  rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez organizowanie działaności twórczej i odtwórczej
 •  rozwija wrażliwość estetyczną
 
 •  stwarzanie okazji do oceny własnej wrażliwości odniesienie sukcesu
 

 6. Indywidualizacja pracy w zależności od potrzeb i możliwości dziecka

 •  rozwijanie u dzieci indywidualnych predyspozycji
 • rozwija indywidualne predyspozycje
 
 •  rozwijanie wiary we własne siły i kreatywność
 • rozwija wiarę we własne siły i kreatywność

 7. Kształtowanie postaw patriotycznych

 •  odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną
 •  odczuwa więzi z przedszkolem domem rodzinnym i ojczyzną
 
 • zapoznanie i kultywowanie tracycji rodzinnych, lokalnych, regionalnych i narodowych
 •  zna tradycje rodzinne lokalne, regionalne i narodowe
 
 • wyrabianie szacunku dla tradycji i symboli narodowych
 •  okazuje szacunek dla tradycji i symboli narodowych
 
 • zainteresowanie dzieci innymi kulturami i narodami
 •  interesuje się innymi kulturami i narodami
8. Poznanie przez dzieci postawowych praw i obowiązków wynikających z Konwencji Praw Dziecka
 •  poznawanie przez dzieci podstawowych praw i obowiązków wynikających z Konwencji Praw Dziecka
 • zna podstawowe prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka
9. Wyrabianie prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie pobowiazków na ich rzecz
 • okazuje szacunek i przywiązanie do rodziny, zna swoje prawa i obowiązki względem innych osób
 
 •  wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych
 •  wspoólnie z osobą dorosłą rozwiązuje zainstaniałe problemy
 
 •  pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka
 
 
 •  udział rodziców w życiu przedszkola
 
10. Przeciwdziałanie akresji w tworzeniu dobrego klimatu w grupie przedszkolenj
 •  nabywanie umiejętności budowania zaufania do innych osób
 •  buduje zaufanie do innych osób
 
 • stwarzanie warunków do wpsółdziałania ze sobą dzieci w sytuacjach zabawowo-zadaniowych
 • współpracuje z innymi dziećmi w sytuacjach zabawowo-zadaniowych
 
 • pomoc w przezwyciężaniu nieśmiałości, wyzwalanie pozytywnych emocji
 • przezwycięża nieśmiałość
 
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi i spostrzegawczości
 • ćwiczy umiejętności skupiania uwagi i spostrzegawczości
 
 • korygowanie napięć, harmonizowanie ciała i ducha
 • komunikuje się na różne sposoby
 
 • wzbogacanie sposobów komunikowania się
 • potrafi odnaleźć wewnętrzną równowagę
 
 • odnajdowanie wewnętrznej równowagi
 •  dostrzega agresywne uczucia i wie jak je wyrazić
 
 • dostrzeganie agresywnych uczyć i ich wyrażanie
 •  potrafi rozumieć siebie i innych
 
 • rozpoznawanie przyczyn agresji
 • przezwycięża złość i agresję
 
 • uczenie rozumienia siebie dsamych i innych ludzi
 • potrafi pokojowo rozwiązywać konflikty
 
 • opanowywanie i przezwyciężanie złości i agresji
 
 
 • umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów
 
     
     
     

 

Procedury osiągania celów:

1. METODY PRACY:

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. rebusy, rozsypanki, quizy

2. FORMY PRACY

 • Praca indywidualna
 • Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
 • Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
 • Spacery i wycieczki
 • Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
 • Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
 • Udział w konkursach.

3. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:

 • Sale zabaw dla każdej grupy
 • Pomoce dydaktyczne do zajęć , zabaw
 • Wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw
 • Ogród przedszkolny
 1.  Zadania przedszkola jako środowiska wychowawczego:

Zadania pracy  wychowawczej:

 • budowanie systemu wartości dziecka opartego na zasadach moralnych tj. tolerancja, życzliwość , uczciwość , sprawiedliwość , odpowiedzialność.
 • wszechstronna pomoc dzieciom w kształtowaniu własnej osobowości zgodnie z zasadami rządzącymi w świecie wartości moralnych.
 • wspomaganie dziecka w rozwoju zgodnie z jego potencjałem  i możliwościami
 • dążenie do eliminowania zachowań agresywnych poprzez kształtowanie postaw asertywnych, naukę rozwiązywania konfliktów
 • udział w promowaniu opieki zdrowotnej, rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, doskonalenie nawyków higieniczno – kulturalnych i sprawności samoobsługowych,
 • budowanie poczucia własnej wartości (wzmacnianie)
 • zapewnienie nietykalności osobistej
 • poszanowanie własności osobistej każdego człowieka
 • wychowanie  i kształcenie dzieci  w umiłowaniu ojczyzny i szacunku dla drugiego człowieka
 • podjęcie wspólnej pracy z rodzicami nad prawidłowym rozwojem i wychowaniem dziecka w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania
 • kształtowanie postawy przyjaźni i tolerancji miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
 • przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie przez wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej , kształcenie postaw patriotycznych
 • kształtowanie postaw i zachowań akceptowanych społecznie
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
 • rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu, kształtowanie zachowań proekologicznych, doskonalenie nawyków higienicznych, kulturalnych i sprawności samoobsługowych
 • kształtowanie umiejętności nazywania różnych stanów emocjonalnych
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania  z rówieśnikami i  najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia  do kompromisu,
 • pomoc dzieciom w stworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu, szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą i sytuacją ekonomiczną

ZADANIA NAUCZYCIELA  W PROCESIE WYCHOWAWCZYM PRZEDSZKOLA :

 1. Relacje z wychowankami:

Nauczyciel:

 • zna prawa i obowiązki dziecka i przestrzega ich,
 • wspomaga rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem  i możliwościami,
 • stosuje zróżnicowane, ciekawe i  inspirujące formy i metody pracy
 • tworzą i realizuje autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka
 • podejmuje działania innowacyjne, jest aktywny i twórczy,
 • jest życzliwy, miły, wyrozumiały, ale i konsekwentny,
 • dąży do eliminowania zachowań agresywnych poprzez kształtowanie postaw asertywnych, naukę rozwiązywania konfliktów, potrafi sprawiedliwie rozstrzygać konflikty w grupie.
 • zawsze dotrzymuje danego słowa i dochowuje tajemnic,
 • wzmacnia u dziecka wiarę we własne siły oraz kształtuje jego charakter aprobowany społecznie
 1. Relacje z rodzicami:

Nauczyciel

 • wspomaga rodziców w ich funkcji wychowawczej.
 • ujednolica oddziaływania wychowawcze przedszkola i domu,
 • w sposób systematyczny i rzetelny informuje rodzica o osiągnięciach, ewentualnych trudnościach i zachowaniu dziecka w przedszkolu.
 • wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania wychowawczego.
 • integruje społeczność grupy i organizuje współpracę z rodzicami dla dobra dziecka.
 • doskonali swoje kompetencje zawodowe, przez pogłębianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. Zdobyta wiedzę wykorzystuje w kontaktach z rodzicami.
 • pogłębia wiedzę pedagogiczną rodziców.
 1.  Relacja z personelem technicznym.

                Nauczyciel

- stwarza podstawy partnerstwa pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej.

- spółpracuje z personelem technicznym we wszystkich działaniach wychowawczych w grupie w celu ujednolicenia oddziaływań .

- stwarza klimat wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach.

- korzysta z wiedzy i umiejętności

 

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA JAKO ŚRODOWISKA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH WZGLĘDEM SWOICH WYCHOWANKÓW:

 • Opieka nad wszechstronnym, harmonijnym rozwojem dziecka przedszkolnego;
 • Ochrona i opieka nad dzieckiem oraz oddziaływania wychowawcze przygotowujące do samodzielnego funkcjonowania w środowisku;
 • Koordynacja oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego, przedszkola, środowisk
 • Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie przez wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej , kształcenie postaw patriotycznych a rówieśniczego.

 

W naszym Przedszkolu: 

 

DZIECKO:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpieczne.
 3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.
 8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 9. Osiąga gotowość szkolną.

 

RODZICE:

 1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
 2. Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
 4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
 7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
 8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco – wychowawczej i zarządzania placówką.

 

NAUCZYCIELE:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
 6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 7. Uzyskują  wyższe stopnie awansu zawodowego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 11. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
 12. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka.

 

 

System motywacji

Bardzo istotnym elementem oddziaływań wychowawczych wspierającym i motywującym dziecko do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w przedszkolu jest system motywacji. Dziecko wymaga  precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno.  Rozpatrując system motywacji w przedszkolu należy podkreślić, iż największą wartość w wychowaniu dziecka mają oddziaływania pozytywne, takie jak zachęta, uznanie, pochwała, czyli  nagroda. Wszystkie formy nagradzania bardzo silnie oddziałują na uczucia człowieka i stanowią bodziec kierujący jego postępowaniem, a im wyższy stopień świadomości społecznej wychowanka, tym większego nabierają one znaczenia.

 

Nagrody stosujemy za:

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad
 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka),
 • podporządkowanie się przyjętym umowom, zasadom, nakazom wspólnie ustalonym,
 • wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc i opiekę nad słabszym, oraz wszystkimi, którzy takiej potrzebują,

     Formy nagród:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przy rodzicach,
 • nalepka ze szczęśliwą buzią,
 • czerwona kropka,
 • nagroda w postaci drobnego upominku w ostatni dzień tygodnia, jeżeli dziecko było grzeczne przez cały tydzień i otrzymywało czerwone kropki,
 • nagradzanie uznaniem, uściskiem dłoni, biciem brawo,
 • dostęp do atrakcyjnej zabawki.
 • darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności.
 • przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej Skuteczność procesu wychowawczego wymaga ustalenia określonych konsekwencji za niewłaściwe zachowanie. W celu eliminacji niewłaściwych zachowań stosujemy środki zaradcze.  

 

Środki zaradcze stosujemy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych zasad, norm współżycia, zakazów i nakazów,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • agresywne zachowanie skierowane na rówieśników, dorosłych i przedmioty,
 • niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych.

 

Formy:

 • zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie (przeproszenie, naprawienie)
 • słowne upomnienie (rozmowa mająca na celu przypomnienie obowiązujących zasad),                           
 • ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 • odmówienie dziecku nagrody
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy ( w atmosferze spokoju, szacunku  i rzetelnej informacji dotyczącej czynu a nie uderzające w charakter dziecka),
 • naklejka ze smutną buzią,
 • czarna kropka.

 

W naszym przedszkolu nauczyciele  budują  system wartości pożądanych, precyzyjnie określając to co jest dobre, a co złe. Wspólnie z dziećmi ustalają przejrzyste reguły informujące dziecko, czego od niego się oczekuje. Na początku roku szkolnego wspólnie z dziećmi jest tworzony kodeks przedszkolaka.

 

 

UWAGI KOŃCOWE

 • Program wychowawczy przedszkola zawiera ogólne cele, metody, formy i  zasady wychowania  realizowane w Przedszkolu nr 8 w Dąbrowie Górniczej.     
 • Program jest ramowy, otwarty, wzbogacany oraz uzupełniany poprzez szereg działań wychowawczych.
 • Treści zawarte w programie mogą być modyfikowane zmieniane  i rozbudowywane przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu wszystkimi zainteresowanymi. Działania te są omawiane oraz zatwierdzane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a następnie omawiane i konsultowane z rodzicami na zebrań ogólnych i grupowych.
 • Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.
 • Niniejszy program wychowawczy może być wykorzystany przez nauczycieli.
 • Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i statutem przedszkola.
 • Ciągłe doskonalenie programu wychowawczego przedszkola pozwoli każdemu nauczycielowi – wychowawcy spojrzeć krytycznie i twórczo   na dotychczasowy przedszkolny system, na własną postawę pedagogiczną i postawę swoich koleżanek, na dostrzeżenie mocnych i słabych stron pracy wychowawczej całego przedszkola.
 • Program wychowawczy wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Pedagogicznej i Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Ewaluacja i podsumowanie programu:

Realizacja programu umożliwia nauczycielowi dokonywanie systematycznej ewaluacji, która pozwala nauczycielowi weryfikować stosowane metody, ukazywać uzyskane efekty, wskazywać na trudności i braki oraz poprawiać działania nauczycieli.

W ramach sprawdzenia stopnia realizacji poszczególnych celów, zadań  programu wychowawczego i oddziaływań wychowawczych należy skierować do rodziców, nauczycieli  ankiety zawierające pytania otwarte i zamknięte w zależności od ocenianego zagadnienia. Narzędziem wspomagającym badanie będzie rozmowa z nauczycielami i rodzicami, a także codzienna obserwacja zachowań i postępów  wychowanków. Na podstawie zebranych informacji nauczyciel realizujący program będzie dokonywał  wnikliwej analizy i ewaluacji działań, niezbędnych do dalszego postępowania. Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej przebiegu i funkcjonowania programu. Systematyczne uzyskiwanie oceny będzie miało charakter planowy i ciągły. Ta forma ewaluacji wywiera największy wpływ na doskonalenie pracy dzieci i nauczyciela Ewaluacja służy nauczycielowi, który ma na jej podstawie możliwość dokonania samooceny swojej pracy z dziećmi oraz okazję do refleksji nad swoimi kompetencjami, wiedzą merytoryczną o dziecku w wieku przedszkolnym. Prowadzone badania umożliwiają uzyskanie wiedzy na temat przydatności programów ocenie nauczycieli i rodziców. Ewaluacja Programu Wychowawczego  nastąpi  na  końcowej radzie pedagogicznej.

 

Podstawę dla formułowania ocen realizacji programu będą stanowiły:

 

 • wnioski z obserwacji zachowań dzieci,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami,
 • analiza dokumentów – dziennik, sprawozdania wychowawców,
 • badania ankietowe, informacja zwrotna od rodziców.

 

Po zakończeniu programu zostały przeprowadzone badania ankietowe, rozmowy z rodzicami, rozmowy z nauczycielami, została dokonana analiza dokumentów – dziennik, sprawozdania wychowawców,  które umożliwiły podjęcie dodatkowych działań wychowawczych oraz korektę działań dotychczasowych, modyfikowanie metod i form pracy z dziećmi oraz podejmowanie decyzji w

 

EWALUACJA PROGRAMU PRZEDSZKOLA NR 8

 

Pogram wychowawczy jest ważnym dokumentem, który wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców,  uwzględniając przy tym potrzeby oraz możliwości całej społeczności przedszkolnej. Celem ewaluacji było podnoszenie jakości pracy przedszkola oraz  uzyskanie szczegółowych  informacji zwrotnych na temat  przebiegu i realizacji programu oraz podejmowanych działań wychowawczych.

Ocena programu miała charakter planowy i ciągły. Ewaluacji dokonano na podstawie analizy arkuszy obserwacji dzieci, analizy dokumentów przedszkolnych,  rozmów z nauczycielami, rozmów z rodzicami, wniosków i zaleceń  dyrektora, a także udziału wychowanków w różnych formach aktywności.

        

Program Wychowawczy realizowany był zgodnie z koncepcją przedszkola, zawartymi w nim celami i zadaniami. Program realizowali wszyscy nauczyciele

 

Wyniki badań i ich interpretacja:

         Z przeprowadzonych badań wynika, że:

 • Program wychowawczy uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola.       
 • Nauczyciele znają treści  programu wychowawczego przedszkola i wykorzystują je w swojej pracy.
 • Nauczyciele  systematycznie dokonują analizy swoich działań wychowawczych i ich skuteczności.
 • Realizacja Programu wychowawczego przez nauczycieli ma wpływ na osiąganie pozytywnych efektów pracy wychowawczo – dydaktycznej.
 • Rodzice w razie problemów z dzieckiem zwracają się do nauczycieli  i ustalają wspólne kierunki odziaływań w celu rozwiązania trudności,
 • Program Wychowawczy Przedszkola spełnia oczekiwania rodziców.
 • Rodzice i nauczyciele wykorzystują w wychowaniu dzieci system motywacyjny zawarty w programie.
 • Nauczyciele wykorzystują twórcze i aktywne metody w swoich działaniach, promując nowatorski styl pracy.
 • Wychowankowie zostali wdrożeni do zgodnego funkcjonowania w grupie. Nauczyciele dobierali odpowiednie metody  pracy co przyczyniło się do rozwijania w dzieciach umiejętności szanowania wytworów pracy innych oraz życzliwego odnoszenia się do innych podczas pracy i zabawy. Drobne konflikty między dziećmi były systematycznie rozwiązywane, nauczyciele prowadzili odpowiednie rozmowy, aby dziecko zrozumiało niepoprawność swojego postępowania.
 • Nauczyciele doskonalą swoją wiedzę,  pod kątem pomocy psychologiczno – pedagogicznej zaplanowano szkolenia Rady Pedagogicznej pt. „Działania Interwencyjne w przedszkolu”, oraz szkolenie dotyczące Niebieskiej karty.
 • Treści zawarte w programie zostały rozbudowywane przez Radę Pedagogiczną o treści związane z działaniami przeciwko uzależnieniom oraz o tematykę związaną z ochroną przed przemocą i wykorzystaniem dzieci.
 • Nauczyciele czytali dzieciom bajki terapeutyczne ( niwelowanie problemów dzieci), przeprowadzali pogadanki z dziećmi, wzbogacając wiedzę dziecka, o to, że nie wszystkie rzeczy występujące  w reklamach są zdrowe
 • Nauczyciele przekazywali rodzicom informacje na temat „jak chronić dziecko przed przemocą  i wykorzystaniem”

 

Wnioski:

 • Program wychowawczy przedszkola jest  realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, co przynosi pozytywne i zadawalające efekty wychowawcze. Praca wychowawcza przedszkola jest dobrze oceniana przez rodziców. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach. Program  ten z powodzeniem może być realizowany w przyszłym roku szkolnym.
 • Utworzenie zbioru materiałów dydaktycznych do pracy z dziećmi i rodzicami pod kątem przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom, ochronie zdrowia ( bajki terapeutyczne, artykuły, plakaty)
 • Wdrożenie programu „Cukierki” utworzonego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.  

         Rozszerzenie programu o treści związane z ochroną dzieci przed przemocą i wykorzystaniem, kierunki działań zapewniające bezpieczeństwo dziecku i rodzinie.

 

Cele główne:

 • Poszerzenie wiedzy dorosłych i dzieci na temat praw dziecka.
 • Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złemu traktowaniu fizycznemu
  i psychicznemu,
 • Wychowywanie dzieci tak, aby wiedziały co jest dobre, a co złe.
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka oraz w zależności od ich potrzeb udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby dziecka, zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć swoich i innych ludzi,
 • Upowszechnienie wiedzy dziecka na temat zagrożeń i wykształcanie u niego świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, oraz radzenia sobie z  przejawami złego zainteresowania ze strony dorosłych,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych,

 

Dziecko:

 • zna swoje  prawa,
 • rozróżnia dobro od zła,
 • zna wartości uniwersalne
 • potrafi nazwać swoje uczucia,
 • zna różne sposoby na pokonywanie złości,
 • umie nazwać i odróżnić formy agresji,
 • wie jak  reagować na przejawy agresji,
 • potrafi utożsamić się z inną osobą,
 • wie jak  wyrazić swoją opinie w sposób przyjazny,
 • zna zasady zachowania się w przedszkolu,

 

Zadania do realizacji:

 1. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,
 2. Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
 3. Rozpowszechnianie wiedzy dziecka na temat otaczającego go  świata i czyhających zagrożeń.
 4. Zachęcanie dzieci do pokonywania trudności ,mówienia o problemach i pokazywania wzorców, jak mogą to zrobić,
 5. uczenie dzieci  samodzielnego, kulturalnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów zgodnie z ustalonymi normami postępowania i przestrzegania podstawowej zasady, ze nie wolno nikogo krzywdzić.
 6. Przekazywanie wartości uniwersalnych, uczenie przedszkolaków np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności
 7. Wyposażenie dzieci w niezbędne umiejętności warunkujące umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 8. Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko się rozwija.

 


Drukuj   E-mail